Historie‎ > ‎

07. Léta osmdesátá

Ani po rekonstrukci budovy požární zbrojnice v roce 1981 se situace pro dobrovolné požárníky ZO SPO města Kroměříže nevyřešila. Proto připravila OIPO druhou etapu přístavby ve dvoře požární stanice OVPÚ. Stavbu prováděl Okresní stavební podnik Kroměříž a po ukončení v roce 1984 vznikly další garáže pro OVPÚ, kanceláře OIPO a hlavně dlouho očekávané garáže pro vozidla sboru dobrovolných hasičů včetně zasedací místnosti pro 40 osob, kanceláře velitele a předsedy, šatny a sociálniho zařízení. K této významné události v životě sboru přidělíla OIPO ještě nové cisternové vozidlo CAS 26-Š 706 RTHP.
Rokem 1984 končí dlouhá etapa přeměny zabezpečení města a celého okresu po stránce požární ochrany. Etapy započaté v roce 1969 ustavením prvního detašovaného pracoviště OIPO pod vedením tehdejšího náčelníka Vojtěcha Vilímka (do roku 1970) jeho pokračovatelem Josefem Stojaníkem (do roku 1972) a náčelníkem OIPO Františkem Němečkem, který byl v čele všech událostí až do roku 1985. Při výroční členské schůzi ZO SPO konané v roce 1984 bylo konstatováno, že ZO čítá 37 členů z toho 4 ženy. V tomto roce se členové rozloučili s dlouholetou členkou a funkcionářkou Filoménou Talašovou a aktivním řidičem požárních vozidel Vojtěchem Kubíčkem. Členové zásahové jednotky s novou CAS 25 byli zařazeni do součinnosti s OVPÚ a do bojového plánu svolání. Toto vedlo také ke zvýšení aktivity členů což se projevilo při školení a výcviku dle Výcvikového roku. Zásahová jednotka se zúčastnila požáru chaty na Bunči, námětového cvičení na objekt JZD Čápka, společně s OVPÚ na výškovou budovu sídliště Bělidla aj.
Obě.vozidla A 30 - DVS 12 i CAS 25 - Š 706 byly kolektivem řidičů-strojníků převzata do socialistické péče. Při údržbě techniky bylo odpracováno 212 hod. V době prázdnin ss. Janásek, Lukeš, Týma a Remeš provedli besedy v pionýrských táborech v Rajnochovicích spolu s brannou hrou. Společně s technikou se členové zúčastnili při zabezpečování akce Spartakiádní ohně 1984. Náročnou se stala příprava a průběh oslav 80. výročí založení českého dobrovolného sboru města Kroměříže. Na přípravě se podílel celý výbor a řada obětavých členů organizace. Byla provedena ukázka historické, současné i nejmodernější požární techniky na Velkém náměstí, položení věnce k památníku Kl. Gottwalda s následnou slavnostní schůzí dne 20. 9. 1986 v prostorách zasedací místnosti MěNV. Na závěr dopoledních oslav byl proveden požární útok mladých požárníků z Bilan v prostoru Velkého náměstí. Večer pak byla diskotéka pro starší v prostoru malého sálu Domu kultury.
Výroční členská schůze, která se konala 12. prosince 1986, vzala na vědomí, že ZO má 42 členů z toho 7 žen a tím došlo k částečnému zlepšení. Na úseku prevence bylo provedeno 220 prohlídek v obytných domech a při asistenčních hlidkách bylo odpracováno 1.452 hod.
Zvýšila se rovněž aktivita při školení a výcviku členů zásahové jednotky. Prohloubila se součinnost s OVPÚ. Členové společně s OV organizovali Sportovní soutěž požárních družstev (SSPD). Ve dnech 6.-7. června byl MěNV vyhlášen stav ohrožení a členové zásahové jednotky se i s technikou zúčastnili čerpání vody na sídlišti Bělidla (ul. Leninova) a ulici Obvodová, kde čerpali vodu ze zatopených sklepů. V součinnosti s OVPÚ bylo provedeno nám. cvičení na dům sociální péče na Riegrově nám. spojené s evakuací nechodících obyvatel. Při oslavách 90. výročí založení pož. sboru v Bílanech byla provedena ukázka zásahu s pěnou na hořící automobil Škoda. Dále provedla jednotka asistenci dne 27. 9. kdy pyrotechnici destrukční skupiny JZD Slušovice provedli odstřel starého objektu na Erbenově nábřeží u řeky Moravy (kde mimo jiné sídlil v 60.-70. létech OV SPO).
Stabilizovala se práce s mládeží zásluhou L. Kuby a kolektiv počítal 12 mladých, náborem bylo získáno dalších 12 MP. V akci „Z" pomáhali členové při stavbě požární zbrojnice v Trávníku a při dokončovacích pracech na plaveckém a zimním stadionu v Kroměříži.
Výroční členská schůze konaná dne 30. 11. 1988 konstatovala, že členská základna čítá 30 mužů a 4 ženy. Členové se rozloučili 7. 11. s dlouholetým členem Karlem Vymlátilem, který zemřel ve svých 84 letech a přesto byl až do poslední chvíle platným požárníkem. Na úseku prevence bylo provedeno 155 kontrol v rodinných domech. Členové zásahové jednotky se zúčastňovali školení a výcviku dle Výcvikového roku. Další členové prováděli asistenční hlídky v Kult. domě a v zámku. Díky Kubovi a Konopčíkovi se zlepšila i práce s mládeží, která navázala spolupráci s oddlilem mládeže vodního motorismu Hradisko.
Pomalá, až váhavá přestavba společnosti a celého národního hospodářství vrcholí 17. listopadu 1989 při oslavách mezinárodního dne studenstva v Praze. Události ovlivňují veškerou činnost ve státě a jinak tomu není ani ve Svazu požární ochrany. Již 1. července 1990 jsou zrušeny krajské výbory SPO a krátce na to jsou paralizovány i okresní výbory SPO. V základních organizacích se tříbí názory na rychlý spád událostí. Jinak tomu nebylo ani v naší základní organizaci.
Na výroční členské schůzi 8. prosince ve zprávě o činnosti ZO SPO za rok 1989, kterou přednesl velitel Jindřich Hanzlík nalezneme zjevnou radost z posledních událostí. Cituji: Scházíme se dnes, už zase bratři a sestry na půdě dobrovolného požárního sboru, jak bylo zvykem říkat - Hasičské valné hromady. Události v naší vlasti ukazují, že se konečně můžeme pohnout z místa a budovat naši společnost bez chyb a omylů. Přínos naší dobrovolné organizace byl vždy zřejmý. Předcházet, vychovávat a v neposlední řadě snižovat důsledky případného požáru. Zde je nutno připomenout že na úkor volného času a bez hmotného zvýhodnění. Konec citátu.
Ve zprávě je dále uvedeno, že členská základna čítá 33 členů z toho 6 žen. S tímto stavem nemůžeme být spokojeni. Snaha o rozšíření čl. základny se stále nedaří. Nejstarším členem je Josef Zapletal, dlouholetý- zasloužilý člen výboru, který se letos dožil 82 let. Čestnou členkou ZO SPO byla jmenována  Jiřina Jará a čestným předsedou Antonín Moláček.
Zásahovou jednotkun tvořili: Hanzlik, Františ, Kubíček, Janásek, Lukeš, Manďák, Konopčík, Remeš, Bertók, Slaný, Týma, Rupert, Zavadil, Kuba a Veselý. K požáru nebyla zásahová jednotka povolána. Zúčastnila se však likv. živelné pohromy 25. 6. na řece Moravě, kde došlo k úniku mazutu. Společně s příslušníky OVPÚ pomáhali členové ustavit norné stěny k záchytu této havárie. Zásahová jednotka se dále zúčastnila námětového cvičení se SZP Těšnovice na objekt skladiště podniku. Dále celoměstského cvičení na zemědělský objekt v Bílanech a součinnostního nám. cvičení s OVPÚ na objekt potravinářského učiliště Lindovka v Kroměříži a oddělení UNK v okresní nemocnici. Dále pomáhali členové s CAS 25 při tlakování vodovodní sítě ve Věžkách. S Avií asistovali při Neckyádě oddílu vodního motorismu v Hradisku. Na pomoc MěNV byla provedena asistence s CAS 25 při pálení klestí v lesoparku Barbořina. V rámci Národní fronty to byla ukázka hašení hořící kapaliny v pionýrském táboře v Rajnochovicích, asistence při pořádání Spartakiádních ohňů a podobně.
Také účast s historickou technikou v dobových uniformách při svatbě člena Petra Bartóka na městské radnici vzbudila nemalou pozornost občanů na Velkém náměstí. Účast ve Sport. soutěži pož. družstev bylo 2. místo v požárním útoku s časem 48.1 vteřin. V soutěži jednotlivců zvítězil Konopčík časem 20,8 před Zdeňkem Janáskem s časen 21,6 vteřin. V oblastním kole soutěže, které se konalo v Hulíně na stadionu Spartaku soutěžilo družstvo ve složení: Bartók, Janásek, Mandák, Remeš, Slaný, Týma, Zavadil pod velením Vojty Lukeše a trenéra fotografa Jindřicha Hanzlíka. Nezvládnutím požárního útoku (61.4) a některými dalšími neúspěchy propadlo družstvo až na 17. místo. Protože rok 1989 nebyl rokem voleb nového výboru, pokračoval výbor ve složení i v roce 1990.
Na konci roku 1989 a v průběhu roku následujícího docházelo v Československu k zásadním politickým změnám. Ty našly svůj odraz také v proměně společenských a zájmových organizací, včetně dobrovolných požárníků. Dosavadní Svaz požární ochrany byl přejmenován na Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a místo ZO SPO se přejmenováváme opět na Sbory dobrovolných hasičů.
V polovině roku 1991 byla znovu založena Hasičská vzájemná pojištovna, kroměřížský sbor zakoupil dvě její akcie v hodnotě 2000,- Kč a dodnes je vlastní.
Comments