Historie‎ > ‎

05. Léta šedesátá

S územní reorganizací v roce 1960 vzniká nový okres Kroměříž. Novým okresním velitelem Okresní inspekce státního požárního dozoru je jmenován náš člen Vojtěch Vilímek, dalšími pracovníky jsou Josef Janovský a Josef Stojaník - bývalý velitél okresu Holešov.
Ve dnech 26.-28. září 1960 se konal II. sjezd ČSPO. Za budovatelské hnutí, které sjezdu předcházelo ve všech místních jednotách v celé republice, udělil president republiky (Antonín Novotný) ČSPO Řád republiky.
Výroční členská schůze se v tomto roce konala dne 21. listopadu. Přítomno bylo 42 členů. Uskutečnilo se námětové cvičení v n.p. Benzina. Pro rychlé svolání členů bylo používáno 10 jízdních kol. Velmi kladně byl hodnocen výcvik na vodě pod vedením Lubomíra Žůrka, k tomu účelu byly zakoupeny do sboru 3 plovací vesty KIadně byla hodnocena spolupráce s MěNV, který 18. května ocenil práci požárníků zapsáním do Knihy cti MěNV.
Výroční členské schůze konané dne 20. listopadu 1961 se zúčastnilo 53 členů. V průběhu celého roku byla zvláštní pozornost věnována výcviku potápěčského družstva a školení řidičů. Byl zhotoven podvozek pro člun a zakoupeny 2 obleky pro práci pod vodou. Byl vypracován návrh na generální opravu budovy PZ pro léta 1962 až 1963. Pro zásahy v zamořeném prostoru je používáno kyslíkových dýchacích přístrojů CH 146. Provedena výstavba sušáku na hadice. Vyřazen žebř Laurin HIement do šrotu. Zásahová jednotka se zúčastnila lokalizace požáru letounu Iljušin v lokalitě Komínky-Chřiby. Do OV ČSPO byl opětovně za MJ navržen Voj. Vilímek, který se později stal místopředsedou.
V průběhu roku 1963 se členové MJ zapojili do příprav oslav 700 let města, řešili opravu zvonkového svolávacího zařízení, podíleli se na přípravě a konání krajské soutěže pož. družstev v Kroměříži. Do CSPD se připravovalo 1 družstvo mužů a 2 družstva mládeže. Ostatní členové prováděli preventivní prohlídky v obytných budovách a malých provozovnách.
12. března byla ustavena městská protipovodňová komise jelikož hrozilo vážné nebezpečí záplav způsobených rychlým táním sněhu. Ještě téhož dne byl proveden průzkum na Strži, ve Vážanech a Kotojedech. Druhý den se provádělo odstranění ker na silnici Kotojedy a čerpání vody. III. sjezd ČSPO se uskutečnil ve dnech 6. - 8. července 1964.
Uložil všem organizacím upevnit dosažené výsledky v práci a na základě dosažených zkušeností zvyšovat vliv na výchovu mládeže a občanů k požární bezpečnosti a rozšířit vliv ČSPO na závody, který se měl promítnout v ustavování závodních jednot ČSPO. Delegátem sjezdu byl i náš člen Miroslav Dostál, který o závěrech informoval na členské schůzi 28. září. Na této schůzi byl rovněž schválen závazek MJ k 20. výročí osvobození v roce 1965. Závazek byl zaměřen na brigádnickou pomoc při dostavbě Kulturního domu, výstavbě přírodního amfiteatru, výstavbě rekreačního střediska Haná a jarního úklidu. Závazek zněl na odpracování 775 brig. hodin.V tomto roce byl zrušen pohřební fond členů v rámci okresu a zůstatek 8 Kčs na člena byl ponechán na posílení vlastního rozpočtu MJ.
Práce všech členů byla zhodnocena na výroční členské schůzi konané 4. ledna 1965. Za úspěšnou činnost obdržela MJ ČSPO Čestné uznání rady MěNV se zlatým odznakem, 18 členů obdrželo Čestné uznání OV ČSPO a Státní pojištovny a 9 členům věnoval MěNV knihu. Byl vyřazen starý člun na Hrázi.
V rozporu s usnesenfm III. sjezdu dochází k rušení závodních jednot a někteří členové přechází do MJ v místě bydliště. V červenci je provedeno nám. cvičení na Kulturní dům. Jednáno s NV o opravě střechy na PZ. V červenci zahynul při opravě stavidel na Strži dlouholetý člen František Šuhej. Probíhá výcvik členů s kyslíkovými přístroji s maskami, dále cvičí potápěčské družstvo. Výzbroj sboru doplněna o 4 svítilny NiFe. Mimo běžných úkolů byla pozornost v roce 1966 soustředěna na přípravu oslav 60. výročí založení dobrovolného požárního sboru, které bylo stanoveno na 2. října.
Pro konání oslav výročí sboru bylo rozhodnuto zhotovit výstavku z práce jednoty a tuto instalovat 1. října do vestibulu KD, kde se 2. října konala slavnostní schůze za účasti 49 členů a 31 hostů. Schůzi řídil předseda Voj. Němeček, projev k historii sboru od r. 1906 přednesl dlouholetý funkcionář František Černocký. Následovalo ocenění práce členů.
Předseda MěNV s. Zdráhal ve svém vystoupení poděkoval všem členům za jejich obětavou práci, dekoroval prapor jednoty stuhou MěNV a zlatým odznakem. Při této příležitosti obdržela MJ ČSPO od OV SPO odznak „Za příkladnou práci". Na závěr schůze se všichni přítomní zapsali do Pamětní knihy.
Již v lednu 1967 je věnována pozornost práci s mladými požárníky, pod vedením Jaromíra Valeriána a Ladislava Novotného. V červnu byl převeden Mercedes Benz (vůz č.4) do MJ ČSPO Vážany. V srpnu se schází zástupci MJ, OISPD, OV ČSPO a MěNV k naplánování nutných oprav pož. zbrojnice do roku 1970. V září je dán podnět k řešení signálního zařízení pro svolávání členů zásahové jednotky. V říjnu jsou zakoupeny dvě krátkovlnné vysílačky pro spojení se členy - zatím na zkoušku.
Rok 1968 byl z širšího pohledu rokem velkých politických událostí, které vedly k ustavení federace společenského zřízení a měly dopad i na organizaci v Československém svazu požární ochrany V naší MJ se tyto změny zvlášt nepromítají. V únoru se výbor zabýval zlepšením spolupráce s bratrskou MJ ČSPO Vážany, které nabídl všestrannou pomoc, která však nebyla zcela využita. Na březnové schůzi se rozhodovalo o umístění přenosných hlásičů nejprve funkcionářům a po vyzkoušení dalším členům požárního sboru. Bylo rozhodnuto o námětovém cvičení na výškovou budovu ve spolupráci s pož. sborem Vážany.
11. listopadu 1968 se koná Celostátní konference ČSPO na které byla provedena reorganizace na základě federativního uspořádání republiky Den na to 12. listopadu 1968 se schází I. ustavující sjezd Českého svazu požární ochrany, který vytýčil úkoly pro zajištování požární ochrany v podmínkách národních republik. V rámci těchto událostí se mění i dosavadní název MJ ČSPO (místní jednota Československého svazu požární ochrany) na MPS ČSPO - místní požární sbor Českého svazu požární ochrany.
Rok 1969 nebyl na události bohatý. Výbor se sešel celkem 7x, členská schůze nebyla vůbec svolána. V únoru informoval členy výboru kpt. Vilímek o stavu požární ochrany na sídlištích s výškovými domy v souvislosti se současnou technikou, kterou hodnotil jako nedostatečnou. V této souvislosti se zmínil o zřízení smíšeného požárního sboru ve městě a nutném technickém vybavení. V říjnu bylo provedeno připojištění 22 členů proti úrazu za 30 Kčs na jednoho člena. V listopadu bylo na návrh výboru odhlášeno 9 členů a 3 byli přijati. V prosinci (11. 12.) se podílel požární sbor na lokalizaci požáru v Okresním průmyslovém podniku. Shořela střecha, strop, poškozeno bylo strojní zařízení. Škoda činila 2.500.000 Kčs.
Výroční členská schůze se konala 13. prosince 1969 za účasti 88 členů a hostů.
Comments