Historie‎ > ‎

04. Léta padesátá

Plnění úkolů vyžadovalo, aby hasiči byli lépe připraveni na účinný boj s požáry. Byla zřizována krajská učiliště (pro naši oblast ve Fryštáku u Gottwaldova), kde se organizovala praktická a teoretická příprava hasičů. Požadavek vybudovat socialistickou požární ochranu znamenal zásadní změnu v činnosti hasičstva. Znamenalo to věnovat stále větší pozornost předcházení požárům - prevenci. Na podporu plnění tohoto poslání vyšel zákon čís. 62/1950 Sb., podle kterého byla svěřena požární ochrana národním výborům, které plně pečovaly o vybavení a školení požárníků. Vedle hasičských sborů se vytvářely místní jednoty, které pomáhaly NV při výchově občanů k požární bezpečnosti. Odborný dohled náležel ONV - okresnímu velitelství požární ochrany v jehož čele stál náš člen Josef Janovský (1908-1992) až do roku 1960. Přebudována byla i organizační struktura. Mimo MJ SDH byly vybudovány krajské a okresní výbory se skretariáty.
Do nově zvoleného okresního orgánu - Okresní jednota Československého svazu hasičstva byli zvoleni i naši členové. V předsednictu pracoval Josef Fuks a Žofie Černocká, okresním velitelem byl zvolen Josef Janovský, členem OV Miroslav Dostál. Všechny tyto události měly vliv na práci dobrovolných hasičů. Na valné hromadě sboru konané dne 9. dubna 1951 bylo přítomno 61 členů. Členská schůze je seznámena s posledními událostmi v činnosti hasičstva, poprvé se zde hovoří o složce Národní fronty a o provádění preventivních prohlídek ve městě. Sbor vyjel v roce 1950 celkem 23x a zasáhl 9x. Kromě toho vypomohl sbor při čerpání vody ze studní a vycházel vstříc se zapůjčováním mechanického žebře.
Do sboru bylo zakoupeno 30 stejnokrojů (zelených), 9 párů gumových bot, 12 signalizačních svítilen, 105 m hadic C, jeden asbestový oblek, jedna nádrž na pěnidlo a jeden přiměšovač pěnidla. Vyřazen byl nepojízdný členský vůz a malý posuvný žebř. Svépomocí byl zhotoven automobilový posuvný žebř a jedna vlečka.
Nově zvolený předseda upozorňuje na změnu názvu sboru podle nového organizačního řádu a to: „Místní jednota československého svazu hasičstva" (MJ ČSH)
Dne 3. prosince 1952 se koná schůze správního výboru na které je navrženo pořízení pamětní desky zemřelým členům. Schůzi 18. 12. zahájil nejstarší člen Ferdinand Hlaváček a na schůzi se jedná o rozpuštění podpůrného fondu mezi členy sboru ve výši 22.600 Kčs. V lednu 1953 se vší pravděpodobností umírá významný představitel sboru Pius Zapletal o jehož pohřbu je zmínka v zápisu výboru konaného 4. února 1953. V tomto roce vychází časopis Požární ochrana a zákon čís. 35/1953 Sb. o státním požárním dozoru. Je prováděna výměna členských průkazů.
Místní jednota včetně členů sboru čítá 40 mužů, 8 žen, 10 dorostenců vedených Františkem Hanákem. K požárům byl sbor povolán 15x a jednou se zúčastnil při živelní pohromě - povodni ve Zborovicích. Valnou hromadu konanou 10. ledna 1955 zahájIl předseda Bohumil Šimek. Ze zprávy, kterou přednesl místopředseda Vojtěch Němeček vyplývá, že se podařilo získat nové členy a mládež. K datu konání valné hromady má MJ ČSPO 37 mužů s průměrným věkem 34 roky, 15 žen, 17 žaček a 14 žáků.
Na výroční členské schůzi konané 16. ledna 1956 byly kriticky zhodnoceny nedostatky v činnosti místní jednoty. Nepodařilo se oživit činnost domovních pož. hlídek. Sbor zasáhl při 14 požárech, při povodni ve Zdounkách a provedl ukázku záchranných prací v Kojetině. Jako odměnu za plnění úkolů PO, věnoval MěNV MJ promítací filmový přístroj.
Rok 1956 byl rokem 50. výročí založení sboru dobrovolných hasičů se zvýšenou aktivitou všech členů. Do přípravného výboru pro oslavy byl požádán o pomoc Josef Fuks - zasloužilý funkcionář okresního i krajského významu.
Ve dnech 28. a 29. září 1956 se konal I. sjezd ČSPO, který věnoval hlavní pozornost rozšíření a zkvalitnění prevence a výchovné práce, spolupráci s národními výbory, zintenzívnění propagace a budování domovních požárních hlidek (DPH). Na tomto sjezdu bylo přijato usnesení o oslovování soudruhu v ČSPO.
Výroční členská schůze konaná 25. ledna 1960 za účasti 46 členů konstatovala, že úkoly vyplývající z usnesení minulé výroční členské schůze byly splněny, kromě řádného provádění patronátní činnosti. Ve spolupráci s NV byla provedena nadstavba zbrojnice s cílem získání bytu, zakoupen motor pro člun a podle požadavku města bude i v budoucnu sloužit kropící cisterna.
30. dubna utrpěli úraz při požáru v Hulíně členové Fr. Neradil a Raj. Zámečník.
Comments