Historie‎ > ‎

03. Válečná léta

Válečná léta 1938-1946

vyžadovala zvýšeného úsilí členů sboru ve městě a proto došlo k dalšímu mohutnému vyzbrojení družstev. Byl zakoupen osobní vůz, který byl vyzbrojen hasícími přístroji, dále byl zakoupen čtyřkolový výsuvný žebř, traktor, nový moderní hasičský vůz HV-15, další hasičský vůz HV-8 i s přenosným agregátem.
Tato mohutná technika nemohla být umístěna ve skrovných místnostech původní hasičské zbrojnice a bylo třeba pomýšlet na účelné přemístění těchto strojů do jiných, vyhovujících místností. Byla proto nastolena otázka nové zbrojnice.
Ing. Zavřel, Pius Zapletal, František Černocký a Jaroslav Krbec navrhli objekt ostrožských kasáren s vjezdem z Jungmanovy ulice (Malý Val) a s úpravou dvora ke cvičení. Vládní komisař však rozhodl o umístění do Němci zabrané Sokolovny na ulici Oskol. Ta po nezbytných úpravách začala brzy sloužit svému účelu. Tím získal kroměřížský hasičský sbor jednu z největších hasičských zbrojnic na Moravě. Svou technikou a odborným výcvikem se stal vedoucím činitelem OHJ (Okresní hasičské jednoty) Kroměříž.
Jedním z prvních činů německých okupantů bylo zabavení českého hasičského majetku. Zatím co okupanti a protektorátní orgány se snažili plně využít hasičstva k zajištění válečně důležitých objektů a věnovali mimořádnou pozornost sjednocení výzbroje a výcviku, stále sílněji se projevoval v požárních sborech odpor proti okupantům. Je ironií, že právě v této době se realizovala dlouholetá snaha o určité sjednocení a došlo k vytvoření Svazu českého hasičstva v Čechách a na Moravě, jako nadřízeného orgánu oběma zemským jednotám. Okupanti si byli vědomi tohoto hnutí a proto zakázali veškerou osvětově vzdělávací činnost a na hasičských srazech se mohlo jednat pouze o technických otázkách.
Již 30. září 1945 se schází valná hromada Sboru dobrovolných hasičů města Kroměříže.
Bratr František Černocký předčítá zápis z poslední valné hromady v roce 1937 a zprávu o činnosti hasičského sboru od r. 1937 do r. 1945.
Sbor měl v r. 1937 54 mužů a 22 žen. Náborem v době války vzrostl stav mužů na 94 a snížil se počet žen na 8. Hasičstvo pořádalo každoročně jedno hasičské cvičení. Poslední bylo na arcibiskupský zámek v předtuše, že tam v době válečné bude nutný zásah. V letech 1937-1944 zasáhlo hasičstvo při 59, v roce 1946 u 9 požárů.
Velitelství sboru v důsledku zákazu schůzí se sešlo celkem čtrnáctkrát. Dne 3. května v době bojů o město, zachráníl sbor městskou cihelnu před vyhořením a týž den ukradla německá armáda z garáže sboru osobní vůz kriminální policie.
Hašení věže arcibiskupského zámku dne 4. května 1945 konalo se za doby bojů o město, kdy členové sboru byli ohroženi střelbou a pouze s nasazením vlastního života tuto historickou památku zachránilo.
Dne 4. května má sbor jako jediný telefonní spojení s policií a pozorovací službu na sousedním době Králově provádějí bratři Janásek a Bršlica. Ti také hlásí vztyčení bílé vlajky v Kotojedech. Téhož dne zasáhl sbor při požáru v HIiníku a v nových (Rybalkových) kasárnách.
Zbrojíř Josef Mika, předčítá zprávu o stavu inventáře.
Hasičský sbor má:

- 2 autostříkačky
- 3 dvoukolové agregáty
- 2 členské autovozy
- 1 vůz lehký osobní
- 1 traktor k dopravě mechanického žebře
- 1 mechanicky žebř 21 m
- 1 žebř malý posuvný o výšce 12 m
- 1 členský nářadový vůz pro přípřež k traktoru
Čerpací stroje jsou schopny dodati v minutě 1.600 litrů vody.
Sbor má 2.287 m hadic, z toho 1.098 m dodávkových a 1.189 m útočných.
Samaritánská výstroj je v dobrém stavu. Při vybavování členů stejnokrojem a botami jsou v důsledku války velké potiže. Druhá valná hromada sboru dobrovolných hasičů se konala dne 16. března 1947, zaúčasti 48 členů, 21 zástupců politických stran, úřadů a spolků. Jsou přivítáni zástupci úřadů, politických stran, Červeného kříže, hasičských sborů Kojetín, Zlín, Vážany a Přerov. Omlouvají se předseda ONV pan Rudolecký, členové OHJ Hrabal, Fuks, Všetička.
Ve zprávě velitele je vzpomenuta oslava 40. výročí založení sboru, při které obdrželi nejstarší členové Ferdinand Hlaváček, Emil Klimecký, František Kurz a Alois Talaša pamětní medaili za dlouholetou činnost ve sboru. V průběhu r. 1946 byla provedena sbírka mezi občany na ošacení členů sboru.
Při vodních zátopách zakročil sbor čtyřikrát.
Ve zprávě technické bratra Krbce se dovídáme, že sbor má toho času
- hasičský vůz č.1 Mercedes-Benz - ASC
č. 2 Laurin KIement
č. 3 agregát od Hasičských závodů
č. 4 autostříkačku Mercedes-Benz (převedena do Vážan r. 1967)
č. 5 vůz Laurin Klement - zbrojní vůz
č. 6 osobní vůz Praga Alfa pro bytové požáry
č. 7 traktor Kolben-Daněk
č. 8 mechanický žebř 21 m
č. 9 malý žebř 12 m
č. 10 zbrojní vúz potahový
č. 11 ruční stříkačka
č. 12 agregát od fy Smékal
Sbor má 65 dílů hadic „B" t.j. 1.300 m a 42 dílů hadic „C" t.j. 800 m, dále nabíječ akumulátorů, rozhlasové zařízení namontované do vozu č.4 a kompresor pneumatik. Během dvouletého plánu byly zakoupeny pláště do deště, dále budou koupeny cvičné obleky, kombinézy pro ženy a skříně pro výstroj členů. V roce 1948 je plánováno provedení rekonstrukce mechanického žebře, postavení leznice a sušárny hadic.
Samaritánské družstvo pod vedením br. Pišťáčka mělo 37 teoret. a 3 praktická cvičení. Družstvo zasáhlo ve 151 případech první pomoci, 161 úrazech a 3 převozech.
Družstvo žen pod vedením Frant. Nohálové se zúčastnilo při obsluze strojů, ženy vystoupily při veřejném cvičení v r 1946, pomáhaly při sbírce mezi občanstvem a chtějí provést sbírku na pomník T.G.M.
Třetí valná hromada se konala 28. února 1948. Od poslední val. hromady došlo ke změně ve funkci starosty a tuto zastával Frant. Kubín. Valné hromadě je přítomen starosta OHJ Josef Všetička.
Sbor má t.č. 86 činných členů, 10 žen a 3 čestné členy.
Sbor měl v r. 1947 18 teoretických školení, v měsíci březnu konal sbor celotýdenní hlidky v povodí řeky Moravy. Zúčastnil se odstraňování ledu u mostu v Plešovci a ve dnech 14.-19. 3. odstraňoval led u hlavního mostu přes řeku Moravu. Odstraňování záplav v bytech účastnil se sbor čtyřikrát. K požárům vyjel třináctkrát. Nejprve došlo na jaře k nečekaně velkým povodním, které svým neobvyklým průběhem způsobily veliké hmotné škody Stejně tak katastrofální sucho, které způsobilo velikou neúrodu a vyvolalo značné zásobovací potfže, mělo za následek, že docházelo k mnohem většímu počtu požárů.
Sbor uspořádal dále veřejná cvičení „Vodní ulice 20" a zúčastnil se družstvem mužů a žen krajských závodů o putovní pohár v Olomouci. Družstvo žen se umístnilo na 4. místě. Ženy dále absolvovaly šedesáti hodinový samaritánský kurz Čs. červeného křfže, vykonávaly samaritské hlídky při šlavnostech, zúčastnily se všech cvičení a zájezdů a vybraly při sbírce na pomník presidenta Osvoboditele 15.986,- Kč.
Valná hromada SDH SČH konaná 26. února 1949 v Hasičském domě, kterou zahájil starosta br. Kubín konstatovala, že počet členů sboru pro město Kroměříž je málo početný a čítá k 31. 12. 1948 3 členy čestné, 8 členů správního výboru, 11 žen, 65 činných členů a 2 dorostence.
Sbor spolupracoval při výstavě „100 let českého národního života v Kroměříži" při brigádách na úpravu města. Byla provedena rekonstrukce poplachového zařízení, úprava budovy a prostranství před ní. Před krajským sjezdem hasičstva byly natřeny hasičské stroje a skříně a sbor se zúčastnil sběru odpadových hmot. Příprava sjezdu si vyžádala plné vypětí všech členů. V průběhu sjezdu byla vystavena ukázka z práce žen - samaritánek a práce členů sboru pod heslem „Tak jsme začínali". Ke změnám ve výboru nedošlo. Do sboru bylo zakoupeno 11 kusů minimaxů, 1 ejektor, 1 umývač hadic a 4 berlovky.
K požárům byl svolán sbor devatenáctkrát z toho sedmnáctkrát ve městě a dvakrát mimo. Dvakrát zasahoval sbor při odstraňování vodovodní poruchy v bytech.
Úspěšně se rozvíjela knihovna sboru založená v r. 1949. V době konání val. hromady čítala 110 svazků. V průběhu roku bylo zapůjčeno 142 knih mezi 39 členů, mimo odbornou literaturu.
Comments